Actress: Sasha Strokes. Title and Studio: Meet Cheeks Strokes Resurrection SashaStrokesXxX