Actress: Nikki Whiplash. Title and Studio: Yoga Perv