Actress: Nikki Whiplash. Title and Studio: Sissy Slutbag