Actress: Nikki Whiplash. Title and Studio: Sadistic Double Whipping