Actress: Nikki Whiplash. Title and Studio: No Escaping The Kicks!