Actress: Mistress Nikita OBEYNIKITA. Title and Studio: Step On Nylon Boi