Actress: Miss Raven. Title and Studio: 7th Day of Spankmas mini series trainingzero