Actress: Miss Raven. Title and Studio: 10th Day of Spankmas mini series trainingzero