Actress: Mia Skye. Title and Studio: 280. White photobox