Actress: Julie Simone. Title and Studio: NIKKI SPANKING THREAT APRON AMP GLOVES